با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

IManagedTestDeviceFactory

public interface IManagedTestDeviceFactory

com.android.tradefed.device.IManagedTestDeviceFactory


رابط سازنده برای IManagedTestDevice s

خلاصه

روش های عمومی

abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

یک IManagedTestDevice بر اساس IDevice به آن ایجاد کنید.

abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

پشتیبانی از فست بوت را برای دستگاه ایجاد شده فعال یا غیرفعال کنید.

روش های عمومی

ایجاد دستگاه

public abstract IManagedTestDevice createDevice (IDevice stubDevice)

یک IManagedTestDevice بر اساس IDevice به آن ایجاد کنید.

مولفه های
stubDevice IDevice : که نوع دستگاه ایجاد شده را مشخص می کند

برمی گرداند
IManagedTestDevice یک پایگاه ImanagedTestDevice در IDevice ایجاد شده است

setFastbootEnabled

public abstract void setFastbootEnabled (boolean enable)

پشتیبانی از فست بوت را برای دستگاه ایجاد شده فعال یا غیرفعال کنید.

مولفه های
enable boolean : مقدار پشتیبانی را تنظیم می کند.