ITestDevice.ApexInfo

public static class ITestDevice.ApexInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.ITestDevice.ApexInfo


Một lớp cấu trúc đơn giản để lưu trữ thông tin về một APEX

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public final String name

public final String sourceDir

public final long versionCode

Nhà thầu xây dựng công cộng

ApexInfo (String name, long versionCode, String sourceDir)
ApexInfo (String name, long versionCode)

Phương pháp công cộng

boolean equals (Object other)
int hashCode ()
String toString ()

Lĩnh vực

tên

public final String name

nguồnDir

public final String sourceDir

phiên bảnMã

public final long versionCode

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thông tin Apex

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode, 
        String sourceDir)

Thông số
name String

versionCode long

sourceDir String

Thông tin Apex

public ApexInfo (String name, 
        long versionCode)

Thông số
name String

versionCode long

Phương pháp công cộng

bằng

public boolean equals (Object other)

Thông số
other Object

Trả lại
boolean

Mã Băm

public int hashCode ()

Trả lại
int

toString

public String toString ()

Trả lại
String