Đầu Ra LớnMáy Thu

public class LargeOutputReceiver
extends Object implements IShellOutputReceiver

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.LargeOutputReceiver


Một lớp được thiết kế để giúp chạy các lệnh chạy dài thu thập đầu ra.

Kích thước tối đa của tệp tmp được giới hạn ở khoảng maxFileSize . Để tránh mất dữ liệu khi đạt đến giới hạn, tệp này sẽ giữ tập hợp các tệp máy chủ tmp.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

LargeOutputReceiver (String descriptor, String serialNumber, long maxDataSize)

Tạo một LargeOutputReceiver .

Phương thức công khai

void addOutput (byte[] data, int offset, int length)

void cancel ()

Hủy lệnh.

void clear ()

Xóa dữ liệu hiện được tích lũy, sau đó tạo lại một tệp mới.

void delete ()

Xóa tất cả dữ liệu tích lũy.

void flush ()

InputStreamSource getData ()

Nhận đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

InputStreamSource getData (int maxBytes)

Nhận maxBytes cuối cùng của đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

InputStreamSource getData (int maxBytes, int offset)

Nhận maxBytes cuối cùng của đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

boolean isCancelled ()

nhà thầu công cộng

Đầu Ra LớnMáy Thu

public LargeOutputReceiver (String descriptor, 
        String serialNumber, 
        long maxDataSize)

Tạo một LargeOutputReceiver .

Thông số
descriptor String : bộ mô tả của lệnh để chạy. Chỉ để đăng nhập.

serialNumber String : số sê-ri của thiết bị. Chỉ để đăng nhập.

maxDataSize long : lượng dữ liệu tối đa gần đúng cần lưu giữ.

Phương thức công khai

thêm đầu ra

public void addOutput (byte[] data, 
        int offset, 
        int length)

Thông số
data byte

offset int

length int

Hủy bỏ

public void cancel ()

Hủy lệnh.

thông thoáng

public void clear ()

Xóa dữ liệu hiện được tích lũy, sau đó tạo lại một tệp mới.

xóa bỏ

public void delete ()

Xóa tất cả dữ liệu tích lũy.

tuôn ra

public void flush ()

lấy dữ liệu

public InputStreamSource getData ()

Nhận đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

trả lại
InputStreamSource Đầu ra được thu thập từ lệnh.

lấy dữ liệu

public InputStreamSource getData (int maxBytes)

Nhận maxBytes cuối cùng của đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

Thông số
maxBytes int : lượng dữ liệu tối đa cần trả về. Phải là một số tiền có thể thoải mái phù hợp với bộ nhớ

trả lại
InputStreamSource Đầu ra được thu thập từ lệnh, được lưu trong bộ nhớ

lấy dữ liệu

public InputStreamSource getData (int maxBytes, 
        int offset)

Nhận maxBytes cuối cùng của đầu ra được thu thập dưới dạng InputStreamSource .

Thông số
maxBytes int : lượng dữ liệu tối đa cần trả về. Phải là một số tiền có thể thoải mái phù hợp với bộ nhớ

offset int : Độ lệch của thời điểm bắt đầu lấy dữ liệu từ bộ đệm.

trả lại
InputStreamSource Đầu ra được thu thập từ lệnh, được lưu trong bộ nhớ

bị hủy

public boolean isCancelled ()

trả lại
boolean