NativeDevice.AdbAction

protected class NativeDevice.AdbAction
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbAction


ERROR(DeviceAction/com.android.tradefed.device.NativeDevice.DeviceAction DeviceAction) khi chạy lệnh 'adb ....' của hệ điều hành.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

boolean run ()

Phương pháp công cộng

chạy

public boolean run ()

Trả lại
boolean

Ném
TimeoutException