با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

NativeDevice.AdbShellAction

protected class NativeDevice.AdbShellAction
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.device.NativeDevice.AdbShellAction


خلاصه

روشهای عمومی

boolean run ()

روشهای عمومی

اجرا کن

public boolean run ()

برمی گردد
boolean

پرتاب می کند
TimeoutException