NativeDevice.RebootMode

protected static final enum NativeDevice.RebootMode
extends Enum< NativeDevice.RebootMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode >
com.android.tradefed.device.NativeDevice.RebootMode


Một chế độ khởi động lại.

Nguồn sự thật cho các chế độ khả dụng được xác định trong init.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Phương pháp công khai

String toString ()
static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)
static final RebootMode[] values ()

Giá trị liệt kê

REBOOT_FULL

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_FULL

REBOOT_INTO_BOOTLOADER

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_BOOTLOADER

REBOOT_INTO_FASTBOOTD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_FASTBOOTD

REBOOT_INTO_RECOVERY

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_RECOVERY

REBOOT_INTO_SIDELOAD

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD

REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_INTO_SIDELOAD_AUTO_REBOOT

REBOOT_USERSPACE

public static final NativeDevice.RebootMode REBOOT_USERSPACE

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String

giá trị của

public static NativeDevice.RebootMode valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
NativeDevice.RebootMode

giá trị

public static final RebootMode[] values ()

Trả lại
RebootMode[]