NoDeviceException

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Bị ném khi không có thiết bị để thực thi một lệnh nhất định.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tạo một NoDeviceException .

nhà thầu công cộng

NoDeviceException

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tạo một NoDeviceException .

Thông số
msg String : một thông điệp mô tả.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.