Không có ngoại lệ thiết bị

public class NoDeviceException
extends HarnessRuntimeException

java.lang.Object
com.android.tradefed.error.HarnessRuntimeException
com.android.tradefed.device.NoDeviceException


Bị ném khi không có thiết bị để thực thi một lệnh nhất định.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

NoDeviceException (String msg, ErrorIdentifier errorId)

Tạo NoDeviceException .

Nhà thầu xây dựng công cộng

Không có ngoại lệ thiết bị

public NoDeviceException (String msg, 
                ErrorIdentifier errorId)

Tạo NoDeviceException .

Thông số
msg String : một thông báo mô tả.

errorId ErrorIdentifier : ErrorIdentifier phân loại ngoại lệ.