Từ XaAndroidThiết Bị

public class RemoteAndroidDevice
extends TestDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.NativeDevice
com.android.tradefed.device.TestDevice
com.android.tradefed.device.RemoteAndroidDevice


Triển khai ITestDevice cho thiết bị Android đầy đủ được kết nối qua kết nối adb. Giả sử nối tiếp thiết bị sẽ ở định dạng : trong adb.

Bản tóm tắt

Hằng số

long DEFAULT_SHORT_CMD_TIMEOUT

int MAX_RETRIES

long RETRY_INTERVAL_MS

long WAIT_FOR_ADB_CONNECT

Nhà thầu xây dựng công cộng

RemoteAndroidDevice (IDevice device, IDeviceStateMonitor stateMonitor, IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo một RemoteAndroidDevice .

Phương pháp công khai

static boolean checkSerialFormatValid (String serialString)

Kiểm tra xem định dạng của serial có như mong đợi không :Hải cảng

DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (boolean shortDescriptor)

Trả về DeviceDescriptor từ thông tin thiết bị để nhận thông tin về thiết bị mà không cần truyền đối tượng thiết bị thực tế.

String getFastbootSerialNumber ()

Trả về số sê-ri chế độ fastboot.

String getMacAddress ()

Trả về địa chỉ MAC của thiết bị, null nếu không truy vấn được từ thiết bị.

boolean isEncryptionSupported ()

Trả về nếu mã hóa được hỗ trợ trên thiết bị.

Hằng số

DEFAULT_SHORT_CMD_TIMEOUT

protected static final long DEFAULT_SHORT_CMD_TIMEOUT

Giá trị không đổi: 20000 (0x0000000000004e20)

MAX_RETRIES

protected static final int MAX_RETRIES

Giá trị không đổi: 5 (0x00000005)

RETRY_INTERVAL_MS

protected static final long RETRY_INTERVAL_MS

Giá trị không đổi: 5000 (0x0000000000001388)

WAIT_FOR_ADB_CONNECT

public static final long WAIT_FOR_ADB_CONNECT

Giá trị không đổi: 120000 (0x000000000001d4c0)

Nhà thầu xây dựng công cộng

Từ XaAndroidThiết Bị

public RemoteAndroidDevice (IDevice device, 
        IDeviceStateMonitor stateMonitor, 
        IDeviceMonitor allocationMonitor)

Tạo một RemoteAndroidDevice .

Thông số
device IDevice : IDevice được liên kết

stateMonitor IDeviceStateMonitor : cơ chế IDeviceStateMonitor để sử dụng

allocationMonitor IDeviceMonitor : IDeviceMonitor để thông báo về những thay đổi trạng thái phân bổ.

Phương pháp công khai

checkSerialFormatValid

public static boolean checkSerialFormatValid (String serialString)

Kiểm tra xem định dạng của serial có như mong đợi không :Hải cảng

Thông số
serialString String

Trả lại
boolean đúng nếu định dạng hợp lệ, sai nếu không.

getDeviceDevicer

public DeviceDescriptor getDeviceDescriptor (boolean shortDescriptor)

Trả về DeviceDescriptor từ thông tin thiết bị để nhận thông tin về thiết bị mà không cần truyền đối tượng thiết bị thực tế.

Thông số
shortDescriptor boolean : Có hay không giới hạn bộ mô tả ở mức thông tin tối thiểu

Trả lại
DeviceDescriptor

lấyFastbootSerialNumber

public String getFastbootSerialNumber ()

Trả về số sê-ri chế độ fastboot.

Trả lại
String

lấy địa chỉ Mac

public String getMacAddress ()

Trả về địa chỉ MAC của thiết bị, null nếu không truy vấn được từ thiết bị.

Trả lại
String

isEncryptionĐược hỗ trợ

public boolean isEncryptionSupported ()

Trả về nếu mã hóa được hỗ trợ trên thiết bị.

Trả lại
boolean true nếu thiết bị hỗ trợ mã hóa.