SnapuserdChờGiai đoạn

public final enum SnapuserdWaitPhase
extends Enum< SnapuserdWaitPhase >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.SnapuserdWaitPhase >
com.android.tradefed.device.SnapuserdWaitPhase


Đại diện Enum về thời điểm tham gia/chặn để quá trình cập nhật snapuserd hoàn tất.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

SnapuserdWaitPhase BLOCK_AFTER_UPDATE

SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_RELEASING

SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_TEST

Phương pháp công khai

static SnapuserdWaitPhase valueOf (String name)
static final SnapuserdWaitPhase[] values ()

Giá trị liệt kê

BLOCK_AFTER_UPDATE

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_AFTER_UPDATE

BLOCK_BEFORE_RELEASING

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_RELEASING

BLOCK_BEFORE_TEST

public static final SnapuserdWaitPhase BLOCK_BEFORE_TEST

Phương pháp công khai

giá trị của

public static SnapuserdWaitPhase valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
SnapuserdWaitPhase

giá trị

public static final SnapuserdWaitPhase[] values ()

Trả lại
SnapuserdWaitPhase[]