با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

StubLocalAndroidVirtualDevice

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice

java.lang.object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


یک شناسه مکان‌نما که توسط DeviceManager برای تخصیص زمانی که IDevice DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested() true است استفاده می‌کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

سازندگان عمومی

StubLocalAndroidVirtualDevice

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial)

مولفه های
serial String