Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

StubLocalAndroidThiết bị ảo

public class StubLocalAndroidVirtualDevice
extends TcpDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice
com.android.tradefed.device.StubLocalAndroidVirtualDevice


IDevice giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để phân bổ khi DeviceSelectionOptions.localVirtualDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, int offset)

Phương thức công khai

Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về phần bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu phần bù số thiết bị không được đặt.

nhà thầu công cộng

StubLocalAndroidThiết bị ảo

public StubLocalAndroidVirtualDevice (String serial, 
                int offset)

Thông số
serial String

offset int

Phương thức công khai

getDeviceNumOffset

public Integer getDeviceNumOffset ()

Trả về phần bù số thiết bị đã biết nếu có, trả về null nếu phần bù số thiết bị không được đặt.

trả lại
Integer