อุปกรณ์ TCP

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


IDevice ตัวยึดตำแหน่งที่ใช้โดย DeviceManager เพื่อจัดสรรเมื่อ DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() เป็น true

สรุป

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

วิธีการสาธารณะ

String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่ทราบ หากมี ส่งคืนค่า null หากไม่ทราบ IP

ผู้รับเหมาก่อสร้างสาธารณะ

อุปกรณ์ TCP

public TcpDevice (String serial)

พารามิเตอร์
serial String

อุปกรณ์ TCP

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

พารามิเตอร์
serial String

knownDeviceIp String

วิธีการสาธารณะ

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่ทราบ หากมี ส่งคืนค่า null หากไม่ทราบ IP

การส่งคืน
String