ทีซีพีดีไวซ์

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


ตัวยึดตำแหน่ง IDevice ที่ใช้โดย DeviceManager เพื่อจัดสรรเมื่อ DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested() เป็น true

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

วิธีการสาธารณะ

String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มี ip ที่รู้จัก

ผู้สร้างสาธารณะ

ทีซีพีดีไวซ์

public TcpDevice (String serial)

พารามิเตอร์
serial String

ทีซีพีดีไวซ์

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

พารามิเตอร์
serial String

knownDeviceIp String

วิธีการสาธารณะ

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

ส่งคืน IP ที่เกี่ยวข้องที่รู้จักหากมี ส่งคืน null หากไม่มี ip ที่รู้จัก

ส่งคืน
String