Thiết bị Tcp

public class TcpDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.TcpDevice


IDevice giữ chỗ được DeviceManager sử dụng để phân bổ khi DeviceSelectionOptions.tcpDeviceRequested()true

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

TcpDevice (String serial)
TcpDevice (String serial, String knownDeviceIp)

Phương pháp công khai

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bị Tcp

public TcpDevice (String serial)

Thông số
serial String

Thiết bị Tcp

public TcpDevice (String serial, 
                String knownDeviceIp)

Thông số
serial String

knownDeviceIp String

Phương pháp công khai

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

Trả lại
String