Thông tin người dùng

public final class UserInfo
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.UserInfo


Tương tự như lớp UserInfo từ nền tảng.

Điều này nhằm mục đích tương tự như android.content.pm.UserInfo.

Lưu trữ dữ liệu và logic cơ bản xung quanh thông tin cho một người dùng.

Bản tóm tắt

Hằng số

int FLAGS_NOT_SECONDARY

int FLAG_EPHEMERAL

int FLAG_FOR_TESTING

int FLAG_GUEST

int FLAG_MAIN

int FLAG_MANAGED_PROFILE

int FLAG_PRIMARY

int FLAG_PROFILE

int FLAG_RESTRICTED

int USER_SYSTEM

Lĩnh vực

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

Nhà thầu xây dựng công cộng

UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning)
UserInfo (int userId, String userName, int flag, boolean isRunning, String userType)

Phương pháp công khai

int flag ()
boolean isCloneProfile ()
boolean isCommunalProfile ()
boolean isEphemeral ()
boolean isFlagForTesting ()
boolean isGuest ()
boolean isMain ()
boolean isManagedProfile ()
boolean isPrimary ()
boolean isRunning ()
boolean isSecondary ()
boolean isSystem ()
boolean isUserType ( UserInfo.UserType userType, int currentUserId)

Trả về xem phiên bản này có thuộc loại được chỉ định hay không.

int userId ()
String userName ()

Hằng số

FLAGS_NOT_SECONDARY

public static final int FLAGS_NOT_SECONDARY

Giá trị không đổi: 45 (0x0000002d)

FLAG_EPHEMERAL

public static final int FLAG_EPHEMERAL

Giá trị không đổi: 256 (0x00000100)

FLAG_FOR_TESTING

public static final int FLAG_FOR_TESTING

Giá trị không đổi: 32768 (0x00008000)

FLAG_GUEST

public static final int FLAG_GUEST

Giá trị không đổi: 4 (0x00000004)

FLAG_MAIN

public static final int FLAG_MAIN

Giá trị không đổi: 16384 (0x00004000)

FLAG_MANAGED_PROFILE

public static final int FLAG_MANAGED_PROFILE

Giá trị không đổi: 32 (0x00000020)

FLAG_PRIMARY

public static final int FLAG_PRIMARY

Giá trị không đổi: 1 (0x00000001)

FLAG_PROFILE

public static final int FLAG_PROFILE

Giá trị không đổi: 4096 (0x00001000)

FLAG_RESTRICTED

public static final int FLAG_RESTRICTED

Giá trị không đổi: 8 (0x00000008)

NGƯỜI DÙNG_HỆ THỐNG

public static final int USER_SYSTEM

Giá trị không đổi: 0 (0x00000000)

Lĩnh vực

CLONE_PROFILE_TYPE

public static final String CLONE_PROFILE_TYPE

COMMUNAL_PROFILE_TYPE

public static final String COMMUNAL_PROFILE_TYPE

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thông tin người dùng

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning)

Thông số
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

Thông tin người dùng

public UserInfo (int userId, 
        String userName, 
        int flag, 
        boolean isRunning, 
        String userType)

Thông số
userId int

userName String

flag int

isRunning boolean

userType String

Phương pháp công khai

lá cờ

public int flag ()

Trả lại
int

isCloneProfile

public boolean isCloneProfile ()

Trả lại
boolean

isCommunalProfile

public boolean isCommunalProfile ()

Trả lại
boolean

là phù du

public boolean isEphemeral ()

Trả lại
boolean

isFlagForTesting

public boolean isFlagForTesting ()

Trả lại
boolean

làKhách

public boolean isGuest ()

Trả lại
boolean

là chính

public boolean isMain ()

Trả lại
boolean

isQuản lý hồ sơ

public boolean isManagedProfile ()

Trả lại
boolean

isPrimary

public boolean isPrimary ()

Trả lại
boolean

đang chạy

public boolean isRunning ()

Trả lại
boolean

là Trung học

public boolean isSecondary ()

Trả lại
boolean

isSystem

public boolean isSystem ()

Trả lại
boolean

isUserType

public boolean isUserType (UserInfo.UserType userType, 
        int currentUserId)

Trả về xem phiên bản này có thuộc loại được chỉ định hay không.

Thông số
userType UserInfo.UserType

currentUserId int

Trả lại
boolean

tên người dùng

public int userId ()

Trả lại
int

tên tài khoản

public String userName ()

Trả lại
String