WifiCommandUtil.ScanResult

public static class WifiCommandUtil.ScanResult
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.WifiCommandUtil.ScanResult


Đại diện cho một mạng wifi chứa thông tin liên quan của nó.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

ScanResult ()

Phương pháp công khai

String getInfo (String infoKey)

Trả về thông tin mạng wifi liên quan đến key

String toString ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Kết quả quét

public ScanResult ()

Phương pháp công cộng

nhận thông tin

public String getInfo (String infoKey)

Trả về thông tin mạng wifi liên quan đến key

Thông số
infoKey String

Trả lại
String

toString

public String toString ()

Trả lại
String