Trình trợ giúp Wi-Fi

public class WifiHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.WifiHelper


Lớp trợ giúp để thao tác các dịch vụ wifi trên thiết bị.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

nhà thầu công cộng

WifiHelper ( ITestDevice device)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath)
WifiHelper ( ITestDevice device, String wifiUtilApkPath, boolean doSetup)

Trình xây dựng thay thế có thể bỏ qua việc thiết lập apk wifi.

Phương thức công khai

boolean addOpenNetwork (String ssid)

boolean addOpenNetwork (String ssid, boolean scanSsid)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk)

boolean addWpaPskNetwork (String ssid, String psk, boolean scanSsid)

boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

void cleanUp ()

boolean connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck)

IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, String psk, String urlToCheck, boolean scanSsid)

boolean disableWifi ()

boolean disconnectFromNetwork ()

boolean enableWifi ()

static File extractWifiUtilApk ()

Phương thức trợ giúp để trích xuất apk sử dụng wifi từ đường dẫn lớp

String getBSSID ()

String getIpAddress ()

String getSSID ()

getWifiInfo ()

boolean hasValidIp ()

boolean isWifiEnabled ()

boolean removeAllNetworks ()

boolean startMonitor (long interval, String urlToCheck)

stopMonitor ()

boolean waitForIp (long timeout)

boolean waitForWifiDisabled (long timeout)
boolean waitForWifiDisabled ()

boolean waitForWifiEnabled (long timeout)
boolean waitForWifiEnabled ()

boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

Lĩnh vực

INSTRUMENTATION_PKG

public static final String INSTRUMENTATION_PKG

nhà thầu công cộng

Trình trợ giúp Wi-Fi

public WifiHelper (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

ném
DeviceNotAvailableException

Trình trợ giúp Wi-Fi

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath)

Thông số
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

ném
DeviceNotAvailableException

Trình trợ giúp Wi-Fi

public WifiHelper (ITestDevice device, 
        String wifiUtilApkPath, 
        boolean doSetup)

Trình xây dựng thay thế có thể bỏ qua việc thiết lập apk wifi.

Thông số
device ITestDevice

wifiUtilApkPath String

doSetup boolean

ném
DeviceNotAvailableException

Phương thức công khai

thêmMởMạng

public boolean addOpenNetwork (String ssid)

Thông số
ssid String

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

thêmMởMạng

public boolean addOpenNetwork (String ssid, 
        boolean scanSsid)

Thông số
ssid String

scanSsid boolean

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

addWpaPskMạng

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk)

Thông số
ssid String

psk String

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

addWpaPskMạng

public boolean addWpaPskNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        boolean scanSsid)

Thông số
ssid String

psk String

scanSsid boolean

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

kiểm tra kết nối

public boolean checkConnectivity (String urlToCheck)

Thông số
urlToCheck String

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

dọn dẹp

public void cleanUp ()

ném
DeviceNotAvailableException

kết nối với mạng

public boolean connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck)

Thông số
ssid String

psk String

urlToCheck String

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

kết nối với mạng

public IWifiHelper.WifiConnectionResult connectToNetwork (String ssid, 
        String psk, 
        String urlToCheck, 
        boolean scanSsid)

Thông số
ssid String

psk String

urlToCheck String

scanSsid boolean

trả lại
IWifiHelper.WifiConnectionResult

ném
DeviceNotAvailableException

vô hiệu hóaWifi

public boolean disableWifi ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

ngắt kết nối khỏi mạng

public boolean disconnectFromNetwork ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

kích hoạtWifi

public boolean enableWifi ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

giải nénWifiUtilApk

public static File extractWifiUtilApk ()

Phương thức trợ giúp để trích xuất apk sử dụng wifi từ đường dẫn lớp

trả lại
File

nhậnBSSID

public String getBSSID ()

trả lại
String

ném
DeviceNotAvailableException

getIpAddress

public String getIpAddress ()

trả lại
String

ném
DeviceNotAvailableException

getSSID

public String getSSID ()

trả lại
String

ném
DeviceNotAvailableException

getWifiInfo

public getWifiInfo ()

trả lại

ném
DeviceNotAvailableException

hasValidIp

public boolean hasValidIp ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

làWifiEnabled

public boolean isWifiEnabled ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

removeAllNetworks

public boolean removeAllNetworks ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

bắt đầuMonitor

public boolean startMonitor (long interval, 
        String urlToCheck)

Thông số
interval long

urlToCheck String

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

dừng theo dõi

public stopMonitor ()

trả lại

ném
DeviceNotAvailableException

chờ đợiIp

public boolean waitForIp (long timeout)

Thông số
timeout long

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

waitForWifiĐã tắt

public boolean waitForWifiDisabled (long timeout)

Thông số
timeout long

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

waitForWifiĐã tắt

public boolean waitForWifiDisabled ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEnabled

public boolean waitForWifiEnabled (long timeout)

Thông số
timeout long

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

waitForWifiEnabled

public boolean waitForWifiEnabled ()

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException

chờ đợiWifiState

public boolean waitForWifiState (WifiState... expectedStates)

Thông số
expectedStates WifiState

trả lại
boolean

ném
DeviceNotAvailableException