AcloudConfigParser.AcloudKeys

public static final enum AcloudConfigParser.AcloudKeys
extends Enum< AcloudConfigParser.AcloudKeys >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser.AcloudKeys >
com.android.tradefed.device.cloud.AcloudConfigParser.AcloudKeys


Bộ khóa có thể được tìm kiếm từ cấu hình.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

AcloudConfigParser.AcloudKeys MACHINE_TYPE

AcloudConfigParser.AcloudKeys PROJECT

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_NAME

AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_NAME

AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

AcloudConfigParser.AcloudKeys ZONE

Phương pháp công khai

String toString ()
static AcloudConfigParser.AcloudKeys valueOf (String name)
static final AcloudKeys[] values ()

Giá trị liệt kê

LOẠI MÁY

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys MACHINE_TYPE

DỰ ÁN

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys PROJECT

SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_JSON_PRIVATE_KEY

SERVICE_ACCOUNT_NAME

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_NAME

SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys SERVICE_ACCOUNT_PRIVATE_KEY

STABLE_HOST_IMAGE_NAME

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_NAME

STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys STABLE_HOST_IMAGE_PROJECT

VÙNG

public static final AcloudConfigParser.AcloudKeys ZONE

Phương pháp công khai

toString

public String toString ()

Trả lại
String

giá trị của

public static AcloudConfigParser.AcloudKeys valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
AcloudConfigParser.AcloudKeys

giá trị

public static final AcloudKeys[] values ()

Trả lại
AcloudKeys[]