Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry

public static class CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.CommonLogRemoteFileUtil.KnownLogFileEntry


Một đại diện của một mục nhật ký đã biết cho các thiết bị từ xa.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

public String logName

public String path

public LogDataType type

Lĩnh vực

logName

public String logName

con đường

public String path

kiểu

public LogDataType type