Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

GceAvdInfo.GceStatus

public static final enum GceAvdInfo.GceStatus
extends Enum< GceAvdInfo.GceStatus >

java.lang.Object
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus >
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.GceStatus


Bản tóm tắt

Giá trị enum

GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

GceAvdInfo.GceStatus FAIL

GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

Phương pháp công khai

static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)
static final GceStatus[] values ()

Giá trị enum

BOOT_FAIL

public static final GceAvdInfo.GceStatus BOOT_FAIL

DEVICE_OFFLINE

public static final GceAvdInfo.GceStatus DEVICE_OFFLINE

THẤT ​​BẠI

public static final GceAvdInfo.GceStatus FAIL

THÀNH CÔNG

public static final GceAvdInfo.GceStatus SUCCESS

Phương pháp công khai

giá trị của

public static GceAvdInfo.GceStatus valueOf (String name)

Thông số
name String

Lợi nhuận
GceAvdInfo.GceStatus

giá trị

public static final GceStatus[] values ()

Lợi nhuận
GceStatus[]