با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GceAvdInfo.LogFileEntry

public static class GceAvdInfo.LogFileEntry
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.cloud.GceAvdInfo.LogFileEntry


خلاصه

زمینه های

public final String name

public final String path

public final LogDataType type

زمینه های

نام

public final String name

مسیر

public final String path

نوع

public final LogDataType type