GceLHPMàn hình đường hầm

public class GceLHPTunnelMonitor
extends AbstractTunnelMonitor

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.AbstractTunnelMonitor
com.android.tradefed.device.cloud.GceLHPTunnelMonitor


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GceLHPTunnelMonitor ()

Phương pháp công khai

void closeConnection ()

Đóng kết nối adb từ màn hình.

boolean isTunnelAlive ()

Trả về Đúng nếu GceLHPTunnelMonitor vẫn còn tồn tại, nếu không thì trả về sai.

void logSshTunnelLogs ( ITestLogger logger)

Ghi nhật ký tất cả các tệp nhật ký thú vị được tạo từ đường hầm ssh.

void run ()
void shutdown ()

Chấm dứt giám sát đường hầm

Nhà thầu xây dựng công cộng

GceLHPMàn hình đường hầm

public GceLHPTunnelMonitor ()

Phương pháp công khai

đóng kết nối

public void closeConnection ()

Đóng kết nối adb từ màn hình.

isTunnelAlive

public boolean isTunnelAlive ()

Trả về Đúng nếu GceLHPTunnelMonitor vẫn còn tồn tại, nếu không thì trả về sai.

Trả lại
boolean

logSshTunnelNhật ký

public void logSshTunnelLogs (ITestLogger logger)

Ghi nhật ký tất cả các tệp nhật ký thú vị được tạo từ đường hầm ssh.

Thông số
logger ITestLogger

chạy

public void run ()

tắt

public void shutdown ()

Chấm dứt giám sát đường hầm