با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

java.lang. موضوع
java.lang.Enum < com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


بسته به ساختار کمان ها می توان از SCP برای فشار یا کشیدن پرونده استفاده کرد. اطمینان حاصل کنید که می توانیم از هر دو پشتیبانی کنیم.

خلاصه

مقادیر Enum

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

روشهای عمومی

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

مقادیر Enum

کشیدن

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

فشار دادن

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

روشهای عمومی

ارزش

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

مولفه های
name String

برمی گردد
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

ارزش های

public static final ScpMode[] values ()

برمی گردد
ScpMode[]