GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


SCP สามารถใช้ในการผลักหรือดึงไฟล์ได้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ args รับรองว่าเราสามารถรองรับทั้งสองอย่างได้

สรุป

ค่าแจงนับ

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

วิธีการสาธารณะ

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

ค่าแจงนับ

ดึง

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

ดัน

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

วิธีการสาธารณะ

มูลค่าของ

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

พารามิเตอร์
name String

การส่งคืน
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

ค่านิยม

public static final ScpMode[] values ()

การส่งคืน
ScpMode[]