GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

public static final enum GceRemoteCmdFormatter.ScpMode
extends Enum< GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode >
com.android.tradefed.device.cloud.GceRemoteCmdFormatter.ScpMode


SCP có thể được sử dụng để đẩy hoặc kéo tệp tùy thuộc vào cấu trúc của đối số. Đảm bảo chúng tôi có thể hỗ trợ cả hai.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

Phương pháp công cộng

static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)
static final ScpMode[] values ()

Giá trị liệt kê

SỰ LÔI KÉO

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PULL

public static final GceRemoteCmdFormatter.ScpMode PUSH

Phương pháp công cộng

giá trị của

public static GceRemoteCmdFormatter.ScpMode valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
GceRemoteCmdFormatter.ScpMode

giá trị

public static final ScpMode[] values ()

Trả lại
ScpMode[]