Khởi chạyCvdHelper

public class LaunchCvdHelper
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.cloud.LaunchCvdHelper


Tiện ích trợ giúp để kiểm soát Launch_cvd trong máy ảo Mực nang.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

LaunchCvdHelper ()

Phương pháp công khai

static createSimpleDeviceCommand (String username, boolean daemon)

Tạo dòng lệnh để khởi động một thiết bị bổ sung cho người dùng.

static createSimpleDeviceCommand (String username, boolean daemon, boolean alwaysCreateUserData, boolean blankDataImage)

Tạo dòng lệnh để khởi động một thiết bị bổ sung cho người dùng.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Khởi chạyCvdHelper

public LaunchCvdHelper ()

Phương pháp công khai

createSimpleDeviceCommand

public static createSimpleDeviceCommand (String username, 
        boolean daemon)

Tạo dòng lệnh để khởi động một thiết bị bổ sung cho người dùng.

Thông số
username String : Người dùng sẽ chạy thiết bị.

daemon boolean : Có khởi động thiết bị dưới dạng daemon hay không.

Trả lại
Dòng lệnh đã tạo;

createSimpleDeviceCommand

public static createSimpleDeviceCommand (String username, 
        boolean daemon, 
        boolean alwaysCreateUserData, 
        boolean blankDataImage)

Tạo dòng lệnh để khởi động một thiết bị bổ sung cho người dùng.

Thông số
username String : Người dùng sẽ chạy thiết bị.

daemon boolean : Có khởi động thiết bị dưới dạng daemon hay không.

alwaysCreateUserData boolean : Có tạo phân vùng dữ liệu người dùng hay không

blankDataImage boolean : có tạo hình ảnh dữ liệu hay không.

Trả lại
Dòng lệnh đã tạo;