Thiết bị VmRemote

public class VmRemoteDevice
extends StubDevice implements IConfigurableVirtualDevice

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.StubDevice
com.android.tradefed.device.cloud.VmRemoteDevice


Một thiết bị ảo từ xa mà chúng tôi sẽ quản lý từ bên trong Máy ảo.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

VmRemoteDevice (String serial)
VmRemoteDevice (String serial, String knownIp)

Phương pháp công cộng

String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Thiết bị VmRemote

public VmRemoteDevice (String serial)

Thông số
serial String

Thiết bị VmRemote

public VmRemoteDevice (String serial, 
                String knownIp)

Thông số
serial String

knownIp String

Phương pháp công cộng

getKnownDeviceIp

public String getKnownDeviceIp ()

Trả về IP liên kết đã biết nếu có, trả về null nếu không biết IP.

Trả lại
String