Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

DefaultConnection.ConnectionBuilder

public static class DefaultConnection.ConnectionBuilder
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.connection.DefaultConnection.ConnectionBuilder


Builder được sử dụng để mô tả kết nối.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

ConnectionBuilder ( IRunUtil runUtil, ITestDevice device, IBuildInfo buildInfo, ITestLogger logger)

Phương thức công khai

DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes ( MultiMap <String, String> attributes)
DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo ( GceAvdInfo info)

nhà thầu công cộng

Kết nốiBuilder

public ConnectionBuilder (IRunUtil runUtil, 
        ITestDevice device, 
        IBuildInfo buildInfo, 
        ITestLogger logger)

Thông số
runUtil IRunUtil

device ITestDevice

buildInfo IBuildInfo

logger ITestLogger

Phương thức công khai

thêm thuộc tính

public DefaultConnection.ConnectionBuilder addAttributes (MultiMap<String, String> attributes)

Thông số
attributes MultiMap

trả lại
DefaultConnection.ConnectionBuilder

setExistingAvdInfo

public DefaultConnection.ConnectionBuilder setExistingAvdInfo (GceAvdInfo info)

Thông số
info GceAvdInfo

trả lại
DefaultConnection.ConnectionBuilder