DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


مدیریت ابزار به طور کلی بازنشانی دستگاه. این فقط به صورت داخلی برای مهار تست استفاده می شود. این نباید در حین آزمایش فراخوانی شود.

خلاصه

سازندگان عمومی

DeviceResetHandler ()
DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

روش های عمومی

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

بازنشانی تماس های دستگاه داده شده.

سازندگان عمومی

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler ()

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

مولفه های
context IInvocationContext

روش های عمومی

بازنشانی دستگاه

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

بازنشانی تماس های دستگاه داده شده.

مولفه های
device ITestDevice : دستگاهی که باید بازنشانی شود.

برمی گرداند
boolean اگر بازنشانی موفقیت آمیز بود درست است، در غیر این صورت نادرست است.

پرتاب می کند
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException