DeviceResetHandler

public class DeviceResetHandler
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.internal.DeviceResetHandler


ยูทิลิตี้จัดการการรีเซ็ตอุปกรณ์โดยทั่วไป สิ่งนี้มีไว้เพื่อใช้ภายในกับสายรัดทดสอบเท่านั้น ไม่ควรเรียกสิ่งนี้ในระหว่างการทดสอบ

สรุป

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceResetHandler ( IInvocationContext context)

วิธีการสาธารณะ

boolean resetDevice ( ITestDevice device)

รีเซ็ตการโทรของอุปกรณ์ที่กำหนด

ผู้สร้างสาธารณะ

DeviceResetHandler

public DeviceResetHandler (IInvocationContext context)

พารามิเตอร์
context IInvocationContext

วิธีการสาธารณะ

รีเซ็ตอุปกรณ์

public boolean resetDevice (ITestDevice device)

รีเซ็ตการโทรของอุปกรณ์ที่กำหนด

พารามิเตอร์
device ITestDevice : อุปกรณ์ที่จะรีเซ็ต

ส่งคืน
boolean เป็นจริงหากการรีเซ็ตสำเร็จ มิฉะนั้นจะเป็นเท็จ

พ่น
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException