Trình thu thập nhật ký tự động

public final enum AutoLogCollector
extends Enum< AutoLogCollector >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.metric.AutoLogCollector >
com.android.tradefed.device.metric.AutoLogCollector


Bảng liệt kê mô tả bộ sưu tập nào có thể được xử lý tự động bởi dây nịt.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_FAILURE

AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_TESTCASE_FAILURE

AutoLogCollector CLANG_COVERAGE

AutoLogCollector DEVICE_TRACE

AutoLogCollector GCOV_COVERAGE

AutoLogCollector GCOV_KERNEL_COVERAGE

AutoLogCollector HOSTLOG_ON_FAILURE

AutoLogCollector JAVA_COVERAGE

AutoLogCollector LOGCAT_ON_FAILURE

AutoLogCollector MODULE_LOGCAT

AutoLogCollector SCREENSHOT_ON_FAILURE

Phương pháp công khai

BaseDeviceMetricCollector getInstanceForValue ()

Trả về phiên bản của bộ sưu tập được liên kết với giá trị AutoLogCollector .

static AutoLogCollector valueOf (String name)
static final AutoLogCollector[] values ()

Giá trị liệt kê

BUGREPORTZ_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_FAILURE

BUGREPORTZ_ON_TESTCASE_FAILURE

public static final AutoLogCollector BUGREPORTZ_ON_TESTCASE_FAILURE

CLANG_COVERAGE

public static final AutoLogCollector CLANG_COVERAGE

DEVICE_TRACE

public static final AutoLogCollector DEVICE_TRACE

GCOV_COVERAGE

public static final AutoLogCollector GCOV_COVERAGE

GCOV_KERNEL_COVERAGE

public static final AutoLogCollector GCOV_KERNEL_COVERAGE

HOSTLOG_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector HOSTLOG_ON_FAILURE

JAVA_COVERAGE

public static final AutoLogCollector JAVA_COVERAGE

LOGCAT_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector LOGCAT_ON_FAILURE

MODULE_LOGCAT

public static final AutoLogCollector MODULE_LOGCAT

SCREENSHOT_ON_FAILURE

public static final AutoLogCollector SCREENSHOT_ON_FAILURE

Phương pháp công khai

getInstanceForValue

public BaseDeviceMetricCollector getInstanceForValue ()

Trả về phiên bản của bộ sưu tập được liên kết với giá trị AutoLogCollector .

Trả lại
BaseDeviceMetricCollector

giá trị của

public static AutoLogCollector valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
AutoLogCollector

giá trị

public static final AutoLogCollector[] values ()

Trả lại
AutoLogCollector[]