BluetoothConnectionLatencyCollector

public class BluetoothConnectionLatencyCollector
extends HostStatsdMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.HostStatsdMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.BluetoothConnectionLatencyCollector


Trình thu thập sẽ đẩy cấu hình chỉ số thời lượng thống kê được xác định trước cho các thiết bị và thu thập thời lượng kết nối Bluetooth cho từng cấu hình.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected static final ImmutableMap<Integer, String> BLUETOOTH_PROFILES_MAP

Bản đồ liên kết số cấu hình Bluetooth với tên mô tả được sử dụng cho khóa số liệu.

nhà thầu công cộng

BluetoothConnectionLatencyCollector ()

phương pháp được bảo vệ

void processStatsReport ( ITestDevice device, InputStreamSource dataStream, DeviceMetricData runData)

Các lớp con có thể triển khai phương thức để xử lý báo cáo số liệu Statsd nếu cần.

Lĩnh vực

BLUETOOTH_PROFILES_MAP

protected static final ImmutableMap<Integer, String> BLUETOOTH_PROFILES_MAP

Bản đồ liên kết số cấu hình Bluetooth với tên mô tả được sử dụng cho khóa số liệu.

nhà thầu công cộng

BluetoothConnectionLatencyCollector

public BluetoothConnectionLatencyCollector ()

phương pháp được bảo vệ

processStatsReport

protected void processStatsReport (ITestDevice device, 
        InputStreamSource dataStream, 
        DeviceMetricData runData)

Các lớp con có thể triển khai phương thức để xử lý báo cáo số liệu Statsd nếu cần. Nó được gọi cho báo cáo số liệu từ một thiết bị cụ thể

Thông số
device ITestDevice : Kiểm tra thiết bị có báo cáo statsd đến từ đâu

dataStream InputStreamSource : Báo cáo thống kê dưới dạng luồng đầu vào

runData DeviceMetricData : Điểm đến lưu trữ số liệu đã xử lý