ClangCodeCoverageCollector

public final class ClangCodeCoverageCollector
extends BaseDeviceMetricCollector implements IConfigurationReceiver

java.lang.object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ClangCodeCoverageCollector


یک BaseDeviceMetricCollector که اندازه گیری های پوشش Clang را از دستگاه خارج می کند و آنها را به عنوان مصنوعات آزمایشی ثبت می کند.

خلاصه

سازندگان عمومی

ClangCodeCoverageCollector ()

روش های عمومی

void extraInit ( IInvocationContext context, ITestInvocationListener listener)
void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

پس از پایان اجرای آزمایشی، تماس مجدد برقرار شود.

void setConfiguration ( IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

void setRunUtil ( IRunUtil runUtil)

سازندگان عمومی

ClangCodeCoverageCollector

public ClangCodeCoverageCollector ()

روش های عمومی

extraInit

public void extraInit (IInvocationContext context, 
        ITestInvocationListener listener)

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

درTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

پس از پایان اجرای آزمایشی، تماس مجدد برقرار شود. این باید زمان پاکسازی باشد.

مولفه های
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData که داده ها را برای اجرا نگه می دارد. همان شیء در BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) خواهد بود.

currentRunMetrics : نقشه فعلی معیارها به ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) ارسال شد.

پرتاب می کند
DeviceNotAvailableException

پیکربندی set

public void setConfiguration (IConfiguration configuration)

IConfiguration در حال استفاده را تزریق می کند.

مولفه های
configuration IConfiguration

setRunUtil

public void setRunUtil (IRunUtil runUtil)

مولفه های
runUtil IRunUtil