קל לארגן דפים בעזרת אוספים אפשר לשמור ולסווג תוכן על סמך ההעדפות שלך.

CollectorHelper

public class CollectorHelper
extends Object

java.lang. אובייקט
com.android.tradefed.device.metric.CollectorHelper


עוזר לבצע כמה פעולות IMetricCollector הדרושות בכמה מקומות.

סיכום

בונים ציבוריים

CollectorHelper ()

שיטות ציבוריות

static cloneCollectors ( originalCollectors) cloneCollectors ( originalCollectors)

עוזר לשכפל את IMetricCollector מנת שכל IRemoteTest יקבל מופע אחר, וימנע בעיות פנימיות IRemoteTest רב-יזמיות.

בונים ציבוריים

CollectorHelper

public CollectorHelper ()

שיטות ציבוריות

cloneCollectors

public static  cloneCollectors ( originalCollectors)

עוזר לשכפל את IMetricCollector מנת שכל IRemoteTest יקבל מופע אחר וימנע בעיות פנימיות IRemoteTest רב-יזמיות.

פרמטרים
originalCollectors : רשימת האספנים המקוריים שיש לשובט.

החזרות
רשימת IMetricCollector המשובטת.