Dữ liệu số liệu thiết bị

public class DeviceMetricData
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData


Đối tượng chứa tất cả dữ liệu được thu thập bởi người thu thập số liệu. TODO: Thêm phương thức lưu giữ và nhận dữ liệu.

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

DeviceMetricData ( IInvocationContext context)

bác sĩ

Phương pháp công cộng

void addMetric (String key, MetricMeasurement.Metric.Builder metric)

Thêm một số liệu duy nhất được liên kết với thiết bị chính.

void addMetricForDevice ( ITestDevice device, String key, MetricMeasurement.Metric.Builder metric)

Thêm một số liệu duy nhất được liên kết với một thiết bị được chỉ định.

void addToMetrics ( metrics) addToMetrics ( metrics)

Đẩy tất cả dữ liệu nhận được cho đến nay vào bản đồ số liệu sẽ được báo cáo.

Nhà thầu xây dựng công cộng

Dữ liệu số liệu thiết bị

public DeviceMetricData (IInvocationContext context)

bác sĩ

Thông số
context IInvocationContext

Phương pháp công cộng

thêm số liệu

public void addMetric (String key, 
        MetricMeasurement.Metric.Builder metric)

Thêm một số liệu duy nhất được liên kết với thiết bị chính.

Thông số
key String : Khóa của số liệu.

metric MetricMeasurement.Metric.Builder : Giá trị được liên kết với số liệu.

addMetricForDevice

public void addMetricForDevice (ITestDevice device, 
        String key, 
        MetricMeasurement.Metric.Builder metric)

Thêm một số liệu duy nhất được liên kết với một thiết bị được chỉ định.

Thông số
device ITestDevice : ITestDevice mà số liệu được liên kết tới.

key String : Khóa của số liệu.

metric MetricMeasurement.Metric.Builder : Giá trị được liên kết với số liệu.

addToMetrics

public void addToMetrics ( metrics)

Đẩy tất cả dữ liệu nhận được cho đến nay vào bản đồ số liệu sẽ được báo cáo. Điều này cũng sẽ làm sạch tài nguyên sau khi đẩy chúng.

Thông số
metrics : Các số liệu hiện có sẵn.