Trình giả lậpBộ nhớCpuCapturer

public class EmulatorMemoryCpuCapturer
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.EmulatorMemoryCpuCapturer


Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

EmulatorMemoryCpuCapturer ( ITestDevice device)

Phương pháp công khai

float getCpuUsage ()
long getPssMemory ()

Phương pháp được bảo vệ

IRunUtil getRunUtil ()

Nhà thầu xây dựng công cộng

Trình giả lậpBộ nhớCpuCapturer

public EmulatorMemoryCpuCapturer (ITestDevice device)

Thông số
device ITestDevice

Phương pháp công khai

getCpuUsage

public float getCpuUsage ()

Trả lại
float

getPssBộ nhớ

public long getPssMemory ()

Trả lại
long

Phương pháp được bảo vệ

getRunUtil

protected IRunUtil getRunUtil ()

Trả lại
IRunUtil