FilePullerDeviceMetricCollector

public abstract class FilePullerDeviceMetricCollector
extends BaseDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector


BaseDeviceMetricCollector lắng nghe khóa số liệu đến từ thiết bị và kéo chúng dưới dạng tệp từ thiết bị. Có thể được mở rộng để xử lý thêm tệp.

Bản tóm tắt

Lĩnh vực

protected mDirectoryKeys

public mTestCaseMetrics

nhà thầu công cộng

FilePullerDeviceMetricCollector ()

Phương thức công khai

void onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics) onTestEnd ( DeviceMetricData testData, currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm kết thúc.

void onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics) onTestRunEnd ( DeviceMetricData runData, currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc.

abstract void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp thư mục đó để đưa các số liệu vào DeviceMetricData .

abstract void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

phương pháp được bảo vệ

void addKeys (String... keys)

Thêm các phím mẫu bổ sung vào phần kéo từ thiết bị.

File retrieveFile ( ITestDevice device, String remoteFilePath, int userId)

Kéo tệp từ đường dẫn đã chỉ định trong thiết bị.

Lĩnh vực

mDirectoryKeys

protected mDirectoryKeys

mTestCaseMetrics

public mTestCaseMetrics

nhà thầu công cộng

FilePullerDeviceMetricCollector

public FilePullerDeviceMetricCollector ()

Phương thức công khai

onTestEnd

public void onTestEnd (DeviceMetricData testData, 
         currentTestCaseMetrics)

Gọi lại khi một trường hợp thử nghiệm kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
testData DeviceMetricData : DeviceMetricData chứa dữ liệu cho trường hợp thử nghiệm. Sẽ là cùng một đối tượng như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentTestCaseMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testEnded(com.android.tradefed.result.TestDescription,Map)) .

ném
DeviceNotAvailableException

onTestRunEnd

public void onTestRunEnd (DeviceMetricData runData, 
         currentRunMetrics)

Gọi lại khi quá trình chạy thử kết thúc. Đây nên là thời gian để làm sạch.

Thông số
runData DeviceMetricData : DeviceMetricData giữ dữ liệu cho lần chạy. Sẽ là cùng một đối tượng như trong BaseDeviceMetricCollector.onTestRunStart(com.android.tradefed.device.metric.DeviceMetricData) .

currentRunMetrics : bản đồ chỉ số hiện tại được chuyển đến ERROR(/#testRunEnded(long,Map)) .

ném
DeviceNotAvailableException

processMetricDirectory

public abstract void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi nhật ký thư mục, phân tích cú pháp thư mục đó để đưa các số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn được liên kết với thư mục đã được kéo.

metricDirectory File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

data DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi có thể lưu trữ số liệu.

processMetricFile

public abstract void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData data)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi nhật ký tệp, phân tích cú pháp tệp để đưa số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : khóa tùy chọn được liên kết với tệp đã được kéo.

metricFile File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

data DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi có thể lưu trữ số liệu.

phương pháp được bảo vệ

thêm phím

protected void addKeys (String... keys)

Thêm các phím mẫu bổ sung để kéo từ thiết bị.

Thông số
keys String

truy xuất tập tin

protected File retrieveFile (ITestDevice device, 
        String remoteFilePath, 
        int userId)

Kéo tệp từ đường dẫn đã chỉ định trong thiết bị.

Thông số
device ITestDevice : có tệp.

remoteFilePath String : vị trí trong thiết bị.

userId int : id người dùng để lấy từ

trả lại
File Tệp được truy xuất từ ​​đường dẫn đã cho trong thiết bị.

ném
com.android.tradefed.device.DeviceNotAvailableException
DeviceNotAvailableException