با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

گزینه متریک

public abstract @interface MetricOption
implements Annotation

com.android.tradefed.device.metric.MetricOption


حاشیه نویسی برای روش های آزمون حاوی حاشیه با @Test ، یا اگر حاشیه نویسی بخشی از لیست حاشیه نویسی TestDescription که به شما اجازه می دهد برخی پارامترهای اضافی مفید برای: تنظیم رفتار جمع کنندگان ، فیلتر کردن برخی از روش ها را تعیین کنید.

خلاصه

روشهای عمومی

String group ()

نام یک گروه را تعریف می کند ، تمام روش های حاوی حاشیه با همان نام بخشی از همان گروه در نظر گرفته می شوند.

روشهای عمومی

گروه

public String group ()

نام یک گروه را تعریف می کند ، تمام روش های حاوی حاشیه با همان نام بخشی از همان گروه در نظر گرفته می شوند. به طور پیش فرض یا وقتی حاشیه نویسی مشخص نشده باشد ، بخشی از یک گروه پیش فرض در نظر گرفته می شود. می توان با کاما از هم جدا شد و در چندین گروه قرار گرفت.

برمی گردد
String