PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT

public static final enum PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
extends Enum< PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.metric.PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT >
com.android.tradefed.device.metric.PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT binary

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT json

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

static PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)
static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Giá trị liệt kê

nhị phân

public static final PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT binary

chữ

public static final PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

giá trị của

public static PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT

giá trị

public static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Trả lại
METRIC_FILE_FORMAT[]

,

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT

public static final enum PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT
extends Enum< PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.device.metric.PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT >
com.android.tradefed.device.metric.PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT


Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT binary

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT json

PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

static PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)
static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Giá trị liệt kê

nhị phân

public static final PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT binary

chữ

public static final PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT text

Phương pháp công khai

giá trị của

public static PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
PerfettoPullerMetricCollector.METRIC_FILE_FORMAT

giá trị

public static final METRIC_FILE_FORMAT[] values ()

Trả lại
METRIC_FILE_FORMAT[]