Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

ShowmapPullerMetricCollector

public class ShowmapPullerMetricCollector
extends FilePullerDeviceMetricCollector

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.metric.BaseDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.FilePullerDeviceMetricCollector
com.android.tradefed.device.metric.ShowmapPullerMetricCollector


Triển khai cơ sở của FilePullerDeviceMetricCollector cho phép kéo các tệp showmap từ thiết bị và thu thập các chỉ số từ nó.

Bản tóm tắt

Các nhà xây dựng công cộng

ShowmapPullerMetricCollector ()

Phương pháp công khai

void processMetricDirectory (String key, File metricDirectory, DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi lại thư mục, phân tích cú pháp nó để đưa các số liệu vào DeviceMetricData .

void processMetricFile (String key, File metricFile, DeviceMetricData data)

Xử lý tệp đầu ra bản đồ cho các chỉ số bổ sung và thêm nó vào chỉ số cuối cùng.

Các nhà xây dựng công cộng

ShowmapPullerMetricCollector

public ShowmapPullerMetricCollector ()

Phương pháp công khai

processMetricDirectory

public void processMetricDirectory (String key, 
        File metricDirectory, 
        DeviceMetricData runData)

Việc triển khai phương pháp sẽ cho phép ghi lại thư mục, phân tích cú pháp nó để đưa các số liệu vào DeviceMetricData .

Thông số
key String : phím tùy chọn được liên kết với thư mục đã được kéo.

metricDirectory File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

runData DeviceMetricData : DeviceMetricData nơi có thể lưu trữ các chỉ số.

processMetricFile

public void processMetricFile (String key, 
        File metricFile, 
        DeviceMetricData data)

Xử lý tệp đầu ra bản đồ cho các chỉ số bổ sung và thêm nó vào chỉ số cuối cùng.

Thông số
key String : phím tùy chọn được liên kết với tệp được lấy từ thiết bị.

metricFile File : ERROR(/File) được lấy từ thiết bị khớp với phím tùy chọn.

data DeviceMetricData : nơi lưu trữ các số liệu.