Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

PinSạcThiết BịPhục Hồi

public class BatteryRechargeDeviceRecovery
extends RunConfigDeviceRecovery

java.lang.Object
com.android.tradefed.device.recovery.RunConfigDeviceRecovery
com.android.tradefed.device.recovery.BatteryRechargeDeviceRecovery


Cho phép kích hoạt lệnh khi mức pin của thiết bị xuống dưới một ngưỡng nhất định.

Bản tóm tắt

nhà thầu công cộng

BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

boolean shouldSkip ( IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

nhà thầu công cộng

PinSạcThiết BịPhục Hồi

public BatteryRechargeDeviceRecovery ()

Phương thức công khai

nênBỏ qua

public boolean shouldSkip (IManagedTestDevice device)

Cơ hội bổ sung để bỏ qua quá trình khôi phục trên một thiết bị nhất định bằng cách thực hiện kiểm tra bổ sung.

Thông số
device IManagedTestDevice : Thiết IManagedTestDevice được xem xét để khôi phục.

trả lại
boolean Đúng nếu bỏ qua phục hồi.