GCSHostTrình quản lý tài nguyên

public class GCSHostResourceManager
extends LocalHostResourceManager

java.lang.Object
com.android.tradefed.host.LocalHostResourceManager
com.android.tradefed.host.gcs.GCSHostResourceManager


Tải xuống tài nguyên máy chủ từ GCS (bộ lưu trữ đám mây của Google).

Bản tóm tắt

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSHostResourceManager ()

Phương pháp được bảo vệ

void clearHostResource (String name, File localFile)

Xóa tài nguyên máy chủ cục bộ.

File fetchHostResource (String name, String value)

Tải tài nguyên máy chủ xuống tệp cục bộ từ GCS.

Nhà thầu xây dựng công cộng

GCSHostTrình quản lý tài nguyên

public GCSHostResourceManager ()

Phương pháp được bảo vệ

clearhostResource

protected void clearHostResource (String name, 
        File localFile)

Xóa tài nguyên máy chủ cục bộ.

Thông số
name String : id của tài nguyên máy chủ.

localFile File : tệp cục bộ.

tìm nạpHostTài nguyên

protected File fetchHostResource (String name, 
        String value)

Tải tài nguyên máy chủ xuống tệp cục bộ từ GCS.

Thông số
name String : tên của tài nguyên máy chủ.

value String : đường dẫn từ xa của tài nguyên máy chủ.

Trả lại
File tập tin cục bộ.

Ném
ConfigurationException