Thi hànhFiles.FilesKey

public static final enum ExecutionFiles.FilesKey
extends Enum< ExecutionFiles.FilesKey >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey >
com.android.tradefed.invoker.ExecutionFiles.FilesKey


Liệt kê khóa tiêu chuẩn đã biết cho bản đồ.

Bản tóm tắt

giá trị liệt kê

ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Phương thức công khai

static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)
static final FilesKey[] values ()

giá trị liệt kê

ADB_BINARY

public static final ExecutionFiles.FilesKey ADB_BINARY

HOST_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey HOST_TESTS_DIRECTORY

TARGET_TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TARGET_TESTS_DIRECTORY

TESTS_DIRECTORY

public static final ExecutionFiles.FilesKey TESTS_DIRECTORY

Phương thức công khai

giá trị của

public static ExecutionFiles.FilesKey valueOf (String name)

Thông số
name String

trả lại
ExecutionFiles.FilesKey

giá trị

public static final FilesKey[] values ()

trả lại
FilesKey[]