IRescheduler

public interface IRescheduler

com.android.tradefed.invoker.IRescheduler


Giao diện để sắp xếp lại cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Bản tóm tắt

Phương pháp công khai

abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

abstract boolean scheduleConfig ( IConfiguration config)

Lên lịch cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Phương pháp công khai

lên lịch lạiLệnh

public abstract boolean rescheduleCommand ()

Lên lịch lại lệnh để thực hiện trong tương lai.

Lệnh phải tôn trọng ICommandOptions#getLoopTime() và lên lịch lệnh với độ trễ thích hợp.

Trả lại
boolean true nếu lệnh được lên lịch lại thành công. false khác

lịch trìnhConfig

public abstract boolean scheduleConfig (IConfiguration config)

Lên lịch cấu hình để thực hiện trong tương lai.

Thông số
config IConfiguration : IConfiguration để chạy

Trả lại
boolean true nếu cấu hình được lên lịch lại thành công. false khác