با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

TestInvocation.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum<TestInvocation.RunMode>

java.lang.Object
   ↳ java.lang.Enum<com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode>
     ↳ com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode


The different mode an invocation can run into.

Summary

Enum values

TestInvocation.RunMode  DELEGATED_INVOCATION

 

TestInvocation.RunMode  PARENT_SANDBOX

 

TestInvocation.RunMode  REGULAR

 

TestInvocation.RunMode  REMOTE_INVOCATION

 

TestInvocation.RunMode  SANDBOX

 

Public methods

static TestInvocation.RunMode valueOf(String name)
static final RunMode[] values()

Enum values

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

REGULAR

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

Public methods

valueOf

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

Parameters
name String

Returns
TestInvocation.RunMode

values

public static final RunMode[] values ()

Returns
RunMode[]