TestInvocation.RunMode

public static final enum TestInvocation.RunMode
extends Enum< TestInvocation.RunMode >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode >
com.android.tradefed.invoker.TestInvocation.RunMode


Chế độ khác mà lệnh gọi có thể chạy vào.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

TestInvocation.RunMode REGULAR

TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

TestInvocation.RunMode SANDBOX

Phương pháp công khai

static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)
static final RunMode[] values ()

Giá trị liệt kê

DELEGATED_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode DELEGATED_INVOCATION

PARENT_SANDBOX

public static final TestInvocation.RunMode PARENT_SANDBOX

THƯỜNG XUYÊN

public static final TestInvocation.RunMode REGULAR

REMOTE_INVOCATION

public static final TestInvocation.RunMode REMOTE_INVOCATION

HỘP CÁT

public static final TestInvocation.RunMode SANDBOX

Phương pháp công khai

giá trị của

public static TestInvocation.RunMode valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
TestInvocation.RunMode

giá trị

public static final RunMode[] values ()

Trả lại
RunMode[]