با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

UnexecectedTestReporterThread

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang. موضوع
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


موضوعاتی که به شما گزارش می دهند همه آزمایش های غیرقابل اجرا.

خلاصه

روشهای عمومی

void run ()

روشهای عمومی

اجرا کن

public void run ()