Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

UnexecutedTestReporterThread

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Các chủ đề chăm sóc báo cáo tất cả các bài kiểm tra chưa được thực hiện.

Bản tóm tắt

Phương thức công khai

void run ()

Phương thức công khai

chạy

public void run ()