UnexecutedTestReporterChủ đề

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Các chủ đề đảm nhiệm việc báo cáo tất cả các thử nghiệm chưa được thực hiện.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

void run ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run ()

,

UnexecutedTestReporterChủ đề

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Các chủ đề đảm nhiệm việc báo cáo tất cả các thử nghiệm chưa được thực hiện.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

void run ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run ()

,

UnexecutedTestReporterChủ đề

public class UnexecutedTestReporterThread
extends Object

java.lang.Object
com.android.tradefed.invoker.UnexecutedTestReporterThread


Các chủ đề đảm nhiệm việc báo cáo tất cả các thử nghiệm chưa được thực hiện.

Bản tóm tắt

Phương pháp công cộng

void run ()

Phương pháp công cộng

chạy

public void run ()