CurrentInvocation.InvocationInfo

public static final enum CurrentInvocation.InvocationInfo
extends Enum< CurrentInvocation.InvocationInfo >

java.lang.Object
java.lang.Enum< com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo >
com.android.tradefed.invoker.logger.CurrentInvocation.InvocationInfo


Một số khóa có tên đặc biệt mà chúng tôi sẽ luôn điền vào cho lệnh gọi.

Bản tóm tắt

Giá trị liệt kê

CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Phương pháp công cộng

String toString ()
static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)
static final InvocationInfo[] values ()

Giá trị liệt kê

CÔNG VIỆC_FOLDER

public static final CurrentInvocation.InvocationInfo WORK_FOLDER

Phương pháp công cộng

toString

public String toString ()

Trả lại
String

giá trị của

public static CurrentInvocation.InvocationInfo valueOf (String name)

Thông số
name String

Trả lại
CurrentInvocation.InvocationInfo

giá trị

public static final InvocationInfo[] values ()

Trả lại
InvocationInfo[]